Převody lékařských praxí

Poskytuji specializovanou právní pomoc lékařům, kteří chtějí hladce a bezpečně nakládat se svou soukromou lékařskou praxí. Pomohu Vám v případech, kdy uvažujete o otevření vlastní ordinace, kdy zvažujete rozšíření již provozované praxe nebo pokud hodláte výkon praxe ukončit a svou ordinaci právně bezchybně převést na svého nástupce.

Věnujte svůj čas medicíně, právní záležitosti s důvěrou přenechejte nám.

S čím Vám pomohu

  • se zastupováním při jednání se zájemci o koupi/prodej lékařské praxe
  • se zastupováním při jednání s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami
  • s transformací Vaší lékařské praxe na formu s.r.o., rozhodnete-li se pro ni
  • připravím veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou pro převod Vaší praxe
  • pro finanční plnění z nákupu či prodeje Vaší praxe zřídím zvláštní depozitní účet v prámci advokátní úschovy, kde budou finanční prostředky bezpečně a transparentně uloženy až do okamžiku dovršení procesu převodu lékařské praxe 

Z čeho vycházím

Vlastní převod lékařské praxe lze uskutečnit především na základě kupní smlouvy či smlouvy o koupi závodu. Právní rámec problematiky lékařských praxí je dán zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

S účinností od 1. září 2015 došlo k podstatným legislativním změnám. V případě, že lékařskou praxi převádí lékař jakožto fyzická osoba (a tento lékař požádá krajský úřad o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb), budou již moci být předmětem převodu práva a povinnosti ze smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami. S lékařem – nástupcem (který souběžně s lékařem – převodcem požádal krajský úřad, v tomto případě o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb), musí zdravotní pojišťovna uzavřít novou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb, a to ve lhůtě do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně. Smlouvy musejí být s lékařem – nástupcem uzavřeny ve stejném rozsahu, v jakém je měl s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřen lékař - převodce, tj. lékař, který lékařskou praxi prodal lékaři - nástupci. Jako velmi praktickou je potřeba vnímat legislativní změnu, spočívající v povinnosti zdravotní pojišťovny proplatit lékaři – nástupci zdravotní služby, hrazené ze zdravotního pojištění, i bez uzavřené smlouvy, kdy tato povinnost zdravotní pojišťovny trvá po dobu 210 dnů ode dne, kdy zdravotní pojišťovna přijala žádost lékaře – nástupce o uzavření nové smlouvy se zdravotní pojišťovnou. 

Nadále je možné (a z pohledu lékaře - nástupce, který je na počátku své samostatné profesní dráhy, dokonce výhodnější), aby poskytovatelem zdravotních služeb byla osoba právnická. I v tomto případě proběhne převod hladce –poskytovatel zdravotních služeb je stále stejný, mění se pouze osoba společníka. Vůči třetím subjektům (zejména krajskému úřadu a zdravotním pojišťovnám) se převodem z hlediska provozu praxe nic nemění. Lékař – nástupce se buď stane novým jediným společníkem, nebo přistoupí jako další společník (odkoupí část podílu v s.r.o.) a lékařskou praxi tak budou vykonávat oba lékaři (vhodné řešení pro tzv. rodinné lékařské praxe nebo pro tzv. dvoufázový odchod lékaře – převodce)

3 důvody proč uvažovat o transformaci na s.r.o.

1. Rychlejší převoditelnost lékařské praxe

Lékař provozující lékařskou praxi prostřednictvím své s.r.o. prodává svou ordinaci na základě smlouvy o převodu podílu v s.r.o. Není nutné žádat o vyhlášení výběrového řízení, ani uzavírat nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami – držitelem IČZ je s.r.o. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, nikoliv lékař, který svou lékařskou praxi prodává. 

2. Nižší daňové zatížení

Lékař, který svůj podíl v s.r.o. prodá po více než 5 letech od vzniku své účasti ve společnosti, neplatí daň z příjmů – v tomto případě je příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci osvobozen od daně z příjmů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. r) ZDP.

3. Omezení podnikatelského rizika 

Lékař provozující lékařskou praxi prostřednictvím své s.r.o. neručí za vzniklé závazky celým svým osobním majetkem, kdežto lékař, který vykonává tutéž činnost, avšak jako podnikající fyzická osoba, celým svým osobním majetkem ručí.

Kontaktujte nás

Právní služby v uvedené oblasti zajišťuji na území celé České republiky. Ráda Vám poskytnu bližší informace.