Občanskoprávní únosy dětí

Specializuji se na právní pomoc v otázce mezinárodních únosů dětí. Pomáhám rodičům, jejichž dítě bylo bez jejich souhlasu přemístěno druhým partnerem do jiného státu. Pomáhám rodičům, kteří se domnívají, že dítě důvodně přemístili do jiného státu, avšak učinili tak bez souhlasu druhého partnera.

Pomohu Vám zůstat rodičem.

Co je to mezinárodní únos dítěte

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí hovoří o protiprávním přemístění dítěte či o jeho protiprávním zadržení, v důsledku něhož došlo k porušení práva péče o dítě.

Cílem úmluvy je ochrana dětí před negativními účinky jejich protiprávního přemístění a bezodkladný návrat do místa obvyklého bydliště dítěte. Protože ČR je členským státem Evropské unie, přednostně se použije v případech, kdy dítě bylo do ČR přemístěno z jiného členského státu EU, Nařízení Rady (EU) 2019/1111 (tzv. Nařízení Brusel II ter).

Návratové řízení (řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí) je upraveno v ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. Pro návratové řízení je dána tzv. výlučná místní příslušnost Městského soudu v Brně. To znamená, že jakékoli řízení ve věcech mezinárodních (přeshraničních) únosů dětí bude vždy probíhat u tohoto soudu, bez ohledu na místo faktického pobytu dítěte na území ČR. O věci je rozhodováno přednostně a s nejvyšším urychlením. Soud zpravidla do 6 týdnů rozhodne o navrácení či nenavrácení dítěte. Návratové řízení není řízením opatrovnickým, soud zde nesvěřuje dítě do péče jednoho z rodičů. Soud pouze rozhoduje o navrácení/nenavrácení dítěte, které bylo přemístěno.

Právní pomoc v uvedené oblasti zajišťuji bez teritoriálního omezení. Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina a němčina.

Právní pomoc ve věcech mezinárodních únosů dětí poskytuji, jakožto hostující evropský advokát, též na území Slovenské republiky. Rodiče zastupuji v návratovém řízení, které je upraveno v ust. § 123 a násl. zákona č. 161/2015, Z.z., civilný mimosporový poriadok, v rozhodném znění. I zde rozhoduje o navrácení dítěte specializovaný soud. Tímto soudem je Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica nebo Okresný súd Košice I, a to dle místa faktického pobytu dítěte na území Slovenské republiky. O věci je rozhodováno přednostně a s nejvyšším urychlením. Soud zpravidla do 6 týdnů rozhodne o navrácení či nenavrácení dítěte. Protože SR je členským státem Evropské unie, přednostně se použije v případech, kdy dítě bylo do SR přemístěno z jiného členského státu EU, Nařízení Brusel II ter. Právní pomoc v uvedené oblasti zajišťuji i zde bez teritoriálního omezení. Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina a němčina.

Problematika mezinárodních únosů dětí

Kontaktujte nás, ráda Vám poskytnu bližší informace.