Rodinné právo

…když potřebujete o své rodinné situaci začít uvažovat a hovořit v právních souvislostech.

Kdy pro Vás mohu být rádcem a průvodcem

Rodinné vztahy jsou jako křehká skořápka, kterou mohou snadno narušit problémy, nepochopení, nerealistická očekávání či špatná komunikace.

Jsem zde pro Vás ve chvílích, kdy potřebujete o své životní situaci začít uvažovat a hovořit v právních souvislostech.

Svým klientům se od prvého okamžiku věnuji s plným profesním nasazením. Společně Vaši situaci pojmenujeme a po úvodní konzultaci ode mne uslyšíte konkrétní návrhy řešení. I zdánlivě neřešitelná rodinně právní situace má své rozumné východisko, v mé kanceláři zpravidla neuslyšíte, že něco „nejde“.

Rozumím Vašim obavám a nejistotě

Každý právní případ, jemuž se věnuji, má u mne svou důležitost a své jedinečné místo. Vždy pracuji s maximální pečlivostí a důsledností. Mým cílem je dosažení výsledku, který bude opravdu řešením Vaší situace. V ideálním případě pak řešením dlouhodobě udržitelným, tj. takovým, které snižuje riziko zahájení „dalšího“ soudního řízení, jež může mít, zejména v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, negativní dopady na dítě i oba jeho rodiče.

Rodina v mezinárodním kontextu

Rozpad mezinárodní rodiny bývá spojen se specifickými úskalími – např. úprava péče o dítě, jehož rodiče žijí v různých státech. Úprava styku dítěte s rodičem, který žije v zahraničí. Úprava výživného pro dítě v situacích, kdy výživné je/má být hrazeno rodičem, který žije v cizině. V pravém slova smyslu krajní situací, se kterou se pak mezinárodní rodina může setkat, je přemístění dítěte jedním z rodičů do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče – tzv. rodičovský únos dítěte (bližší informace k této problematice naleznete zde).

Dlouhodobě se specializuji na poskytování právní pomoci v souvislostech tzv. mezinárodní rodiny. Nejčastěji se jedná o situace, kdy jeden z rodičů/manželů/nesezdaných partnerů je cizím státním příslušníkem nebo oba rodiče/manželé/nesezdaní partneři jsou cizími státními příslušníky. Může se ale jednat i o rodiče/manžele/nesezdané partnery, kteří jsou oba občany ČR, avšak žijí mimo území České republiky.

Jako hostující evropský advokát poskytuji právní pomoc též na území Slovenské republiky, a to v právních věcech týkajících se mezinárodních únosů dětí (bližší informace k této problematice naleznete zde).

S čím Vám pomohu

  • s řešením rodičovské situace spojené s rozvodem či rozchodem
  • s řešením majetkové situace spojené s rozvodem či rozchodem
  • s řešením rodinné situace vzniklé v důsledku rozvodu či rozchodu (vztahy dětí k rodičům a prarodičům, styk rodičů a prarodičů s dětmi)
  • s řešením otázky výživného pro (rozvedeného) manžela/manželku
  • s řešením otázky výživného pro nezletilé i dospělé dítě
  • s řešením situace, pokud se důvodně domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na péči o dítě a jeho výchovu a/nebo bylo neoprávněně zasahováno do Vašeho soukromého a rodinného života (řízení před Ústavní soudem)
  • s řešením majetkových dispozic, je-li účastníkem smlouvy nezletilé dítě
  • s vyřízením právních náležitostí spojených s uzavřením manželství, jsou-li oba snoubenci či jeden z nich cizím státním příslušníkem
  • s řešením situace, ve které se nacházíte právě Vy